ban
JA keine Ahnung logo
themepark
themepark
ban
Entropy Gaming logo
border
border
ban
JA keine Ahnung logo
villa
villa
ban
Entropy Gaming logo
clubhouse
clubhouse
ban
JA keine Ahnung logo
coastline
coastline
ban
Entropy Gaming logo
consulate
consulate
pick
JA keine Ahnung logo
kafe
start side logo def start
kafe
0
Entropy Gaming logo
JA keine Ahnung logo
1
5
Valravn eSports
7
JA keine Ahnung
kafe
starting side
R6 side
attack
start regular
R6 side
defense
start regular
kafe