0
Team Nexus logo
Team Serene logo
3
1
TeamBasH Nexus
6
Serene Seriouz
TBD
2
TeamBasH Nexus
4
Serene Seriouz
TBD
1
TeamBasH Nexus
7
Serene Seriouz
TBD
-
TeamBasH Nexus
-
Serene Seriouz
TBD
-
TeamBasH Nexus
-
Serene Seriouz
TBD