ban
Wolves Esports logo
themepark
themepark
ban
OutspacedGaming Bravo logo
oregon
oregon
ban
Wolves Esports logo
border
border
ban
OutspacedGaming Bravo logo
clubhouse
clubhouse
ban
Wolves Esports logo
skyscraper
skyscraper
ban
OutspacedGaming Bravo logo
kafe
kafe
ban
Wolves Esports logo
chalet
chalet
ban
OutspacedGaming Bravo logo
bank
bank
pick
Wolves Esports logo
villa
start side logo def start
villa
0
OutspacedGaming Bravo logo
Wolves Esports logo
1
1
OutspacedGaming Bravo
7
Wolves Esports
villa
starting side
R6 side
attack
start regular
R6 side
defense
start regular
villa